Tillverka plastprodukter

Hur skapas plastprodukter?

Många vet vad plast är. Få vet hur tillverkningen går till. Vill du lära dig hur tillverkning av plastprodukter går till? Det första du behöver känna till att plast antingen är halv- eller helsyntetiska. Produkterna består oftast av polymer som blandats med olika tillsatser, och man skiljer mellan härd- och termoplaster. Eftersom plastprodukter är enkla att återvinna har de en viktig uppgift i dagens samhälle där hållbarhet prioriteras.

När plastprodukter tillverkas behöver man två råvaror, nämligen råolja och naturgaskondensat. Råolja kommer från biomassa, det vill säga organiska material. Det spekuleras bland forskare att råoljan som förbrukas idag består av uråldrigt plankton. Råolja, eller petroleum, går även under namnet fossila bränslen. När man inte använder råolja är det vanligaste alternativet att man använder andra förnyelsebara råvaror, exempelvis cellulosa i träd.

Processen där plastprodukter formas kallas för plastbearbetning. Vanligaste är att man väljer någon av metoderna form–pressning, formsprutning, gjutning eller strängsprutning. Form- och strängsprutning är två metoder som har flera likheter, framför allt att de båda är effektiva. Vilken metod man väljer beror på flera variabler, exempelvis i vilket antal plastprodukten ska tillverkas. Metoderna har sina för- respektive nackdelar. Det är viktigt att känna till deras egenskaper innan arbete påbörjas.

Användningsområden för plastprodukter ökar i rasande takt. Därför är det särskilt viktigt att det finns en tydlig strategi för att återvinna produkterna – och det är den stora fördelen med plastprodukter, att de kan återvinnas. Beroende på var man befinner sig i världen ser återvinningen olika ut, och i många områden saknas återvinningen helt. Plastprodukter förlorar därmed sitt värde eftersom den stora fördelen är möjligheten till återvinning.

Det vanligaste är att termoplaster återvinns. Här finns nämligen möjligheten att smälta ner plastprodukter för att sedan skapa nya, vilket inte är möjligt på samma sätt med härdplast. Några vanliga plaster är polyten, polypropen, polystyren och framför allt polyetentereftalat, av vilket PET-flaskor tillverkas.

plastprodukter